Back to top

Lokalnie przeciw przemocy domowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 20 października 2016r. zorganizowało spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Spotkanie poświęcone było wzmocnieniu współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie wsparcia rodziny i  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kolejne konsultacje z prawnikiem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza mieszańców Powiatu Dąbrowskiego na kolejne już spotkanie z prawnikiem, który będzie świadczył specjalistyczne poradnictwo dla osób niepełnosprawnych, osób starszych i ich rodzin.

Konsultacje prawne odbędą się tym razem przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku  i Rodzinie "Przyjazny Świat" w miejscowości Kupienin – siedziba Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w dniu 17 października 2016r. od godz. 14.30.

Zostań rodzicem zastępczym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej poszukuje kandydatów (małżeństwa lub osoby samotne) na rodziców zastępczych. Procedura i przygotowanie się do tej roli są trudne, ale, jak pokazuje doświadczenie osób już prowadzących taką działalność, daje ogromną satysfakcję.

W dniu 30 sierpnia 2016r. miało miejsce pierwsze spotkanie o charakterze organizacyjno – promocyjnym w ramach realizowanego na terenie Powiatu Dąbrowskiego projektu pn. „Dobra Przyszłość”. Projekt ten finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Strony